Artykuł/Article 1 Artykuł/Article 1

Artykuł 1

Władysław Chałupka

AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO ZWIĄZKI Z LEŚNICTWEM
S t r e s z c z e n i e
Leśne i drzewne wątki stanowią tylko niewielki fragment rozległej i wręcz renesansowo wielokierunkowej twórczości Augusta Cieszkowskiego (1814–1894). Trzeba jednak podkreślić ogromną rzeczowość i kompetencje tego wielkiego filozofa i humanisty, z jakimi wypowiadał się na temat ekonomiki leśnej, a szczególnie na temat handlu drewnem i jego wpływu na rozwój gospodarstwa leśnego oraz relacji między leśnictwem państwowym a prywatnym. Cieszkowski doceniał konieczność unowocześnienia polskiego leśnictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim. Popierał on starania o utworzenie polskiej leśnej stacji doświadczalnej i ofiarował Wydziałowi Leśnemu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego część swoich lasów na ten cel.
Słowa kluczowe: August Cieszkowski, XIX wiek, historia leśnictwa, Wielkie Księstwo Poznańskie, Wierzenica


AUGUST CIESZKOWSKI’S INTERESTS IN FORESTRY
S u m m a r y
The wood and forest topics are of minor importance in the very wide and multi-subject almost renaissance interests of August Cieszkowski (1814–1894). It is highly impressive how this great and distinguished Polish philosopher and humanist was interested in different branches of economy such as forest and wood industry or structural relationships between state and private forestry. Cieszkowski understood the necessity for modernization of Polish private forestry in the Great Duchy of Poznań and helped efforts of the Forestry Department of Central Economic Society to found a Polish research station offering a part of his forest for that purpose.
Keywords: August Cieszkowski, XIXth century, history of forestry, Grand Duchy of Poznań, Wierzenica

Artykuł do pobrania/Download the article