Artykuł/Article 7 Artykuł/Article 7

Krzysztof Jażdżewski

KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ROLA LEŚNIKÓW NA TERENIE ZABORU PRUSKIEGO W LATACH 1815–1920

S t r e s z c z e n i e

Leśnicy na obszarze zaboru pruskiego stanowili ważną grupę zawodową silnie związaną z państwem pruskim. Związek ten polegał przede wszystkim na służbie wojskowej i edukacji leśnej, która stała w Prusach na wysokim poziomie. Leśnicy w państwie pruskim z jednej strony dbali o gospodarkę leśną, z drugiej zaś, piastując stanowiska urzędnicze niezwiązane bezpośrednio z służbą leśną, byli gorliwymi germanizatorami. Zwłaszcza na terenach wiejskich stanowili ważne ogniwo w walce narodowościowej polegającej m.in. na wykupywaniu gruntów i lasów przez państwo pruskie głównie za pomocą fiskusa leśnego i Komisji Kolonizacyjnej. Miało to służyć osłabieniu Polaków pod względem ekonomicznym, kulturalnym i narodowościowym.

Słowa kluczowe: historia leśnictwa, edukacja leśna, zabór pruskiPROFESSIONAL

QUALIFICATIONS AND THE ROLE OF FORESTERS IN THE AREA OF THE PRUSSIAN PARTITION IN THE YEARS 1815–1920

S u m m a r y

Foresters on the territories annexed by Prussia formed an important professional group strongly associated with the Prussian State. This compound consisted mainly on military service and environmental education, which stood in at a high level. Foresters in the Prussian State, on the one hand, care management, and on the other hand from his clerical position not directly related to forest service were zealous germanizators. Especially in rural areas were an important link in the fight based on nationality of i.a. to have bought land and forests by the Prussian State mainly through the purse and became a Commission. It was serve weakened Poles economically, cultural and religious.

Keywords: history of forestry, forest education, the Prussian Partition

Artykuł do pobrania/Download the article