Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA
ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO
Władysław Chałupka, Kształcenie leśników w Wielkopolsce w XIX wieku i w okresie międzywojennym
Władysław Chałupka, Inż. Feliks Antoni Osiński i odbudowa struktur polskiego
leśnictwa w 1944 roku

Władysław Chałupka, Przyczynek do biografi i Filipa Skoraczewskiego
Jadwiga Łuczakowa, Filip Skoraczewski – powstaniec 1863 roku
Jerzy Gnerowicz, Pszczoły i las
Tomasz Jelonek, Ewolucja piły łańcuchowej oraz pilarki jako środków
do pozyskiwania drewna

Edward Marszałek, Siekiera – nie tylko narzędzie drwala
Michał Kazimierz Nowak, Drzewo prawdy, oś świata i kalendarz dziejów. Symbolika jodły i buka w Popiołach Stefana Żeromskiego
Tomasz Ogrodowczyk, Zielona seria – cztery albumy Włodzimierza Puchalskiego
Andrzej Stróżczyński, Poroże jeleniowatych w życiu i kulturze człowieka
Jarosław Szaban, Florian Budniak – leśnik, partyzant, patriota
Jarosław Szaban, Bal Leśnika
Tomasz Szeszycki, Leśnicy, robotnicy leśni i drzewiarze w powstaniu wielkopolskim
Anna Wełnicka, Paweł Czyż, Paweł Rutkowski, Bagno Chlebowo na tle źródeł historycznych
Tomasz Zygmont, Historia mówiona w leśnictwie i ochronie przyrody

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE
Jerzy Adamczewski
Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury
Leśnej w Gołuchowie w 2014 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Alicja Antonowicz
Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie;
kadencja 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Konrad Bul
Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
w 2014 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Barbara Czołnik
Działalność edukacyjno-informacyjna Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie w 2014 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Barbara Czołnik, Alicja Antonowicz
Współpraca Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z placówkami
szkolnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Stanisław Czołnik
Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie w 2014 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387


Słowa kluczowe: filatelistyka, ptaki, sokoły

Pobierz artykuł