Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Dariusz J. Gwiazdowicz

Roztocze z rzędu Mesostigmata występujące w parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

      Praca ma charakter faunistyczny, a jej celem było wstępne rozpoznanie składu gatunkowego roztoczy z rzędu Mesostigmata występujących na terenie parku-arboretum. W dniach 11 i 12 czerwca 2004 roku na terenie parku-arboretum zebrano 50 prób, zaledwie z kilku mikrośrodowisk takich jak ściółka, darń traw oraz warstwa mineralna gleby.
      Na podstawie zebranego materiału stwierdzono 72 gatunki roztoczy z rzędu Mesostigmata. Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię badawczą i ograniczoną liczbę zebranych prób, może świadczyć o dużym bogactwie akarofauny na badanym terenie. Ogółem wykazano 1935 roztoczy, a gatunkami których odnotowano największą liczbę były: Trichouropoda ovalis (384 osobniki), Zercon triangularis (337), Alliphis siculus (248), Zercon peltatus peltatus (141), Zerconopsis remiger (116). Z kolei gatunkami, które wystąpiły w największej liczbie prób były: Zercon triangularis (25 prób), Trichouropoda ovalis (22), Veigaia nemorensis (13), Alliphis siculus (12) oraz Gamasellodes bicolor (8). Ponadto wykazano takie gatunki jak na przykład Antennoseius bacatosimilis, Arctoseius insularis, Hypoaspis astronomica oraz Zercoseius spathuliger, które wykazywano z Polski stosunkowo rzadko.
      Powyższe wyniki świadczą o istotnym znaczeniu parku-arboretum w Gołuchowie w ochronie różnorodności biologicznej, zwłaszcza fauny bezkręgowców. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że stare parki przypałacowe odgrywają istotną rolę w ochronie różnorodności biologicznej. Dlatego należy je nie tylko chronić, lecz także przeprowadzać w nich regularną inwentaryzację przyrodniczą.

Słowa kluczowe: roztocze, acari, mesostigmata, Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

Pobierz artykuł