Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Magdalena Stuligrosz

LAS W GRECKIEJ POEZJI BUKOLICZNEJ

S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie, w jaki sposób greccy poeci bukoliczni posługują się motywem lasu, by stworzyć idylliczne tło dla scen pasterskich. Autorka zwraca również uwagę na estetyczny walor opisów przyrody, w których występuje las lub drzewa. Przedmiotem analizy są wybrane fragmenty utworów Teokryta i Biona. Teokryt w swoich idyllach przywołuje obraz lasu znany z tradycji epickiej, zwłaszcza z poematów Homera, i umieszcza go w nowym bukolicznym kontekście. W większości przypadków las i pojedyncze drzewa są ukazane jako atrybuty „rozkosznego miejsca”, locus amoenus, w którym pasterze mogą znaleźć wytchnienie i śpiewać swoje pieśni. Motyw lasu występuje również w scenach dramatycznych, przedstawiających śmierć postaci mitycznych – Adonisa i Dafnisa. W tych scenach przypisuje się ludzkie uczucia leśnym drzewom i dzikim zwierzętom, reprezentującym cały świat przyrody.

Słowa kluczowe: las, grecka poezja bukoliczna, Teokryt, Bion, krajobraz idealny, locus amoenus
 

FOREST IN GREEK BUCOLIC POETRY

S u m m a r y

The purpose of this paper is to show how the Greek bucolic poets make use of the motif of the forest to create the idyllic setting for pastoral scenes. The aesthetic value of the bucolic representations of forest is also pointed out. The analysis focuses on selected fragments of Theocritus’ and Bion’s poems. Theocritus in his idylls evokes the image of the forest known from the epic tradition, and adapts it to the new bucolic context. In most of cases, forest and single trees are depicted as attributes of the pleasant place, locus amoenus, in which the herdsmen can relax and sing their songs. The motif of the forest is also involved in dramatic scenes of deaths of mythical figures, Adonis and Daphnis. In these scenes, human sentiment is attributed to the forest trees and wild animals representing the whole natural world.

Keywords: forest, Greek bucolic poetry, Theocritus, Bion, ideal landscape, locus amoenus

Artykuł do pobrania/Download the article