Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Alicja Antonowicz

DZIAŁ EDUKACJI I INFORMACJI OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU
S t r e s z c z e n i e
Działania edukacyjne prowadzone w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2019 roku uwzględniały rozmaite formy zajęć i skierowane były do różnych grup wiekowych. Odbyły się cykliczne imprezy plenerowe, akcje ekologiczne oraz konkursy. W ciągu całego roku trwały zajęcia terenowe, muzealne i warsztaty, organizowane zarówno w ramach jednodniowych pobytów w OKL, jak i kilkudniowych „zielonych szkół”. Ośrodek Kultury Leśnej uczestniczył w imprezach zewnętrznych, organizowanych w całym kraju. Odbiorcami działań edukacyjnych były dzieci, młodzież i dorośli, w tym grupy określane jako specjalistyczne: nauczyciele, leśnicy, studenci wydziałów leśnych z kraju i z zagranicy.
W zakresie działalności wydawniczej w Ośrodku Kultury Leśnej przygotowane zostały kolejne numery cyklicznych wydawnictw, nowe pozycje edukacyjne, wznowienia i dodruki. Wydano łącznie 2 tytuły czasopism, 2 książki, 8 broszur edukacyjnych, pakiet edukacyjnych scenariuszy, katalog poplenerowy, kalendarz i 6 folderów informacyjnych.
Na bieżąco realizowano działalność promocyjną w kraju i za granicą oraz współpracę z mediami. Na dwa projekty edukacyjne pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja leśna, działalność promocyjna, wydawnictwa


EDUCATION AND INFORMATION DEPARTMENT OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2019
S u m m a r y
Activities in the field of spreading forest knowledge conducted by the Education and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2019 were taking into consideration various forms of teaching and was directed to various age groups. Cyclic open air events, festivals, educational actions and competitions happened. During the whole year they were lasting field and museum classes, also workshops, organized both within the confines of one-day stays in OKL, and of “green schools”. The Forest Culture Centre was participating actively in events, organized by institutions brought together. Children, young and adult people, specialist groups: teachers, foresters, students of forest departments from the country and from abroad were recipients of educational action.
The cyclic publishers, new educational positions and reissues were prepared in the field of the publishing activity of the Forest Culture Centre. In total 2 journal titles, 2 books, 8 educational brochures, educational package of scenarios, post artistic plein-air catalogue, calendar and information folders were published. A promotional activity was based on, among others, cooperation with the media. A part of educational events was co-financed by WFOŚiGW in Poznań and the Foundation of Polish-German Cooperation.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, forest education, promotional activities, teaching forms

Artykuł do pobrania/Download the article