Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Bendykt Roźmiarek

30-LECIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE JAKO SAMODZIELNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH

S t r e s z c z e n i e

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie obchodził w maju 2017 roku 30-lecie działalności jako samodzielna placówka Lasów Państwowych. Z tej okazji dyrektor Ośrodka przybliżył genezę tej placówki oraz różnorodne dokonania leśników z zakresu rewaloryzacji zabytkowych budowli i parku-arboretum w Gołuchowie. Przedstawił też osiągnięcia Ośrodka w sferze muzealnictwa leśnego, krzewienia kultury leśnej, pielęgnowania pamięci o udziale leśnika polskiego w walce o niepodległość Polski, edukacji leśnej społeczeństwa oraz ochrony i hodowli żubra nizinnego. Wspomniał także o medalach, nagrodach i wyróżnieniach przyznanych Ośrodkowi w trakcie jego 30-letniej działalności. Artykuł zawiera również informację o przebiegu uroczystości jubileuszowych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Słowa kluczowe: jubileusz Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, muzealnictwo leśne, edukacja leśna społeczeństwa

30 YEARS OF ACTIVITY OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW AS AN INDIVIDUAL UNIT OF THE STATE FORESTS

S u m m a r y

In May 2017 the Forest Culture Centre in Gołuchów celebrated its 30th anniversary as an individual unit of the State Forests. On this occasion the director of the Centre emphasized the history of the institution as well as various achivements of foresters on the field of revalorization of historic buildings and the park-arboretum in Gołuchów. He also presented the Centre’s achievements in the scope of forestry museology, promotion of forestry culture, nurturing the memory of the Polish forester’s participation in the fight for Polish independence, forestry education of the society and protection and breeding of lowland bison. He also mentioned the medals, prizes and distinctions awarded to the Centre during his 30-year work. The article also contains information about the course of the jubilee celebration in the Forest Culture Centre.

Keywords: jubilee of the Forest Culture Centre in Gołuchów, Museum of Forestry, forest

Artykuł do pobrania/Download the article
education of society