Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Justyna Rogińska

WIEDZA O DRZEWACH SKOMPILOWANA W XVII-WIECZNYCH KALENDARZACH NIEMIECKICH

S t r e s z c z e n i e

W XVII wieku wykształciła się specjalna forma kalendarza nazywana „Schreibkalender". Miała ona trójdzielną kompozycję, w skład której wchodziły: część astronomiczno-astrologiczna, materiał tekstowy oraz niezadrukowana przestrzeń na notatki nabywcy kalendarza. Jednym z poruszanych na jego łamach tematów była wiedza o drzewach. Informacje zgromadzone przez autora kalendarza na zasadzie kompilacji sklasyfikować można w trzy kategorie: terminy ścinania drewna budowlanego i opałowego, charakterystyka drzew i ich właściwości leczniczych, sposoby pielęgnacji drzew i prowadzenia ogrodu/sadu. Wpisywały się one w trzy podstawowe funkcje spełniane przez wczesnonowożytny kalendarz: orientacyjną, informacyjną i edukacyjną. Las z perspektywy kalendarza jawił się jako miejsce pozyskiwania dzikich sadzonek, składników medykamentów oraz drewna.

Słowa kluczowe: kalendarz, drzewo, las, sad, ogród, ziołolecznictwo

KNOWLEDGE ABOUT THE TREES COMPILED IN GERMAN CALENDARS FROM 17TH CENTURY

S u m m a r y

In seventeenth century a special type of calendar called "Schreibkalender" was developed. It was composed of three following parts: the astronomical and astrological one, texts and unprinted space for owner's notes. One of the topics discussed in the calendar was knowledge about trees. The information collected by the author of the calendar by compilation presented knowledge that can be classified in three following categories: dates of cutting down trees for firewood and building timber, characteristics of trees and their medical properties, and methods of tree care and garden/orchard cultivation. They contained three basic functions fulfilled by early modern calendar: orientational, informative and educational. According to the calendar the forest was a place that supplied the people with wild plants, medicine components and wood.

Key words: calendar, tree, forest, orchard, garden, phytotherapy

Artykuł do pobrania/Download tha article