Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Łukasz Różycki

SŁOWIANIE A LAS W UJĘCIU WCZESNOBIZANTYŃSKICH ŹRÓDEŁ

S t r e s z c z e n i e

Celem autora tekstu Słowianie a las w ujęciu wczesnobizantyńskich źródeł była analiza źródłowa prac bizantyńskich historyków traktujących o plemionach słowiańskich, które pojawiły się nad Dunajem w pierwszej połowie VI wieku. Autor skupił się na dziełach Prokopiusza, Jana z Efezu oraz na anonimowym Strategikonie, poszukując relacji pomiędzy Słowianami a otaczającym ich środowiskiem. Z analiz źródłowych jasno wynika, że Słowianie byli blisko związani ze środowiskiem leśnym, które potrafili wykorzystywać nie tylko jako bazę taniego surowca, ale również w przypadku napadu obcych wojsk. Autorzy źródeł greckich wyraźnie podkreślali, że gęstwiny leśne nie były dla Słowian jedynie refugium na czas najazdu i że barbarzyńcy potrafili wykorzystywać ofensywnie swoją przewagę w czasie walki w lasach. W okresach pokoju las zapewniał barbarzyńcom tani budulec oraz pożywienie, będąc naturalnym środowiskiem dla Słowian.

Słowa kluczowe: Słowianie, las, Bałkany, Bizancjum, VI wiek

THE SLAVS AND THE WOODS AS PRESENTED IN EARLY BYZANTINE SOURCES

S u m m a r y

The purpose of the piece Słowianie a las w ujęciu wczesnobizantyńskich źródeł (The Slavs and the woods as presented in Early Byzantine sources) was to analyze the works of Byzantine historians dealing with the Slavic tribes that appeared around the Danube in the first half of the 6th century. The author focused on the works of Procopius, John of Ephesus, and the anonymous Strategikon, studying the relationship between the Slavs and their environment. Analysis of selected sources clearly indicates that the Slavs were closely tied to forest areas, which they could utilize not only as a source of cheap raw materials, but also as a strategic asset in the event of enemy invasion. Authors of Greek sources emphasize that for the Slavs forest thickets were more than merely a refuge in the case of a raid, and that barbarians were perfectly capable of pressing their strategic advantage when fighting in the woods. In times of peace, on the other hand, the forests would offer cheap building materials and food, forming a natural habitat for the Slavs.

Keywords: Slavs, fores, Balkans, Byzantium, VI century

Artykuł do pobrania/Download the article