Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jerzy Adamczewski

DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2015 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych funkcjonuje w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 1 stycznia 2010 roku. W strukturze działu jest również biblioteka, która prowadzi komputerowy inwentarz elektroniczny i sukcesywnie powiększa specjalistyczny księgozbiór dotyczący leśnictwa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym zadaniem działu jest powiększanie kolekcji muzealnej poprzez zakupy, dary i depozyty. Prowadzona jest pełna dokumentacji muzealna eksponatów, łącznie z elektronicznym inwentarzem zbiorów oraz magazyny muzealiów. W ramach ochrony zbiorów realizowana jest sukcesywna profilaktyka w zakresie ochrony stanu zachowania eksponatów. Prowadzone badania archiwalne i gromadzenie materiałów dokumentacyjnych dotyczących dawnego budownictwa leśnego (przede wszystkim okres międzywojenny) zmierzają do określenia zasobów dziedzictwa materialnego Lasów Państwowych.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zbiory muzealne, dokumentacja muzealna, konserwacja, biblioteka, wystawa, budownictwo leśne

DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUM COLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2015

S u m m a r y

Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections has been functioned in the Forest Culture Centre in Gołuchów since 1st January 2010. There is also a library in its structure which in a successive way increases its specialized book collection refers to forestry and other related disciplines as well as keeps electronic inventory. The main aim of department's activity is increasing museum collection by purchases, gifts and deposits. Full documentation of exhibits, electronic cataloguing and stockrooms are run. Successive, comprehensive conservation of chosen, most valuable exhibits is carried out. Conducted archival research and collecting the documents relating to the former forest building (especially the interwar period) aim to determine the size of the material heritage of the State Forests.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, museum collections, museum documentation, preservation, library, exhibition, forest building

Artykuł do pobrania/Download the article