Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Konrad Bul

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2016 ROKU

S t r e s z c z e n i e

W 2016 roku pracownicy Działu Muzealnego, wykonując swoje codzienne obowiązki, zrealizowali 11 wystaw, w tym 1 wystawę poza granicami kraju. Każda z nich została zaopatrzona w okolicznościowy informator, plakat, a także w stosowną notę zamieszczoną na stronie internetowej. Procesy wydawnicze w całości prowadzone były siłami działu. Obsłużono 36 911 osób, w większości turystów indywidualnych. Zorganizowana została kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej w Gołuchowie. Obok działalności wystawienniczej, z powodzeniem zrealizowane zostały zadania dodatkowo wyznaczone przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, w tym przede wszystkim, kwerenda archiwalna Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem wyników oraz zadania realizowane we współpracy z innymi jednostkami Lasów Państwowych.

Słowa kluczowe: festiwal, kultura, wystawa, informator, turysta, zwiedzający, festyn
 

MUSEUM ACTIVITY IN THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2016

S u m m a r y

In 2016 employees of the Museum Department, while their work, realized elevenexhibitions, one of them was realized abroad. The celebratory brochure, the poster and the proper information published on the website were created for each exhibition. The publishing processes were run by using Department’s values. 36 911 people, mostly individual tourists, were served. The another edition of the International Forest and Hunting Culture Festival in Gołuchów was realized. As well as exhibition actions, the jobs deputed by the General Directorate of the State Forests were realized with success including the archival query of Białowieża Forest and workout the results, the tasks which were realized by cooperation with the other units of the State Forests.

Keywords: festival, culture, exhibition, brochure, tourist, visitor, feast

Artykuł do pobrania/Download the article