Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Konrad Bul

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2015 ROKU

S t r e s z c z e n i e

W roku 2015 pracownicy Działu Muzealnego, wykonując swoje codzienne obowiązki, zrealizowali czternaście wystaw, w tym dwie wystawy stałe. Obsłużyli około 35 000 osób, w większości byli to turyści indywidualni. Każda z wystaw została zaopatrzona w okolicznościowy informator, plakat, a także w stosowną notę zamieszczoną na stronie internetowej. Procesy wydawnicze w całości prowadzone były siłami działu. Obok działalności wystawienniczej zorganizowana została konferencja naukowa, Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej oraz uroczystości związane z jubileuszem OPTAL. Dział skutecznie wykonywał zadania zewnętrzne, postawione przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, w tym program Kroniki kombatanckie. Pracownicy działu aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach oświatowych organizowanych przez inne jednostki Lasów Państwowych, przygotowując dwa referaty, jeden o charakterze oświatowym, drugi naukowy.

Słowa kluczowe: festiwal, kultura, wystawa, informator, referat, turysta

MUSEUM ACTIVITY IN THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2015

S u m m a r y

The staff of the Museum Department, conducting their daily duties, realized fourteen exhibitions, including two permanent exhibitions. Approx. 35 000 people visited the Museum of Forestry in that time, most of whom were individual tourists. Each of the exhibitions was provided with occasional brochure, poster, as well as the appropriate note posted on the website. Publishing processes were carried out on department's own. The scientific conference as well as the International Forest and Hunting Culture Festival and the celebration of the OPTAL have been successfully implemented. Department effectively executed tasks posed by the General Directorate of the State Forests including project Chronicles of veterans. Department staff actively participated in educational projects organized by other units of the State Forests preparing two educational and scientific lecture.

Keywords: festival, culture, exhibition, brochure, lecture, tourist

Artykuł do pobrania/Download the article