Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Tomasz Jelonek

EWOLUCJA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ ORAZ PILARKI JAKO ŚRODKÓW DO
POZYSKIWANIA DREWNA

S t r e s z c z e n i e

Historia mechanizacji prac leśnych sięga połowy XIX wieku. Na początku były to maszyny napędzane siłą ludzkich mięśni, potem do pracy została zaprzęgnięta para, elektryczność i w XX wieku silnik spalinowy. Pilarkę jako maszynę przenośną zaopatrzoną w piłę łańcuchową skonstruował na początku XX wieku Szwed Alexander von Westfeld. Historia piły łańcuchowej toczyła się innymi torami i sięga drugiej połowy wieku XVII. Wówczas to dwóch szkockich lekarzy wymyśliło i skonstruowało piłę łańcuchową używaną w medycynie aż do końca XIX wieku. Adaptacji piły łańcuchowej jako narzędzia do cięcia drewna dokonał na początku XX wieku Amerykanin Charles Wolf, a po pięćdziesięciu latach istotnie udoskonalił ją kolejny Amerykanin Joseph Bufor Cox. W XXI wieku piła łańcuchowa jest głównym elementem roboczym zamontowanym nie tylko na pilarkach, ale również w głowicach harwesterów, a jej konstrukcja od ponad 60 lat nie uległa istotnym zmianom.

Słowa kluczowe: pilarka, piła łańcuchowa, ewolucja, pozyskiwanie drewna

EVOLUTION OF THE CHAIN SOW AND THE CHAIN SOW AS AN AGENTS FOR LOGGING

S u m m a r y

The history of mechanization of forest operations dates back to the 1850's. In the beginning they were human-powered machines, later power sources included steam, electricity and fi nally, in the 20th century, it was the combustion engine. A saw machine, defined as a portable machine equipped with a chain saw, was designed in the early 20th century by a Swede, Alexander von Westfeld. History of the chain saw has been different and it dates back as far as the second half of the 17th century. At that time two Scottish doctors invented and designed a chain saw, which was subsequently used in medicine until the end of the 19th century. The chain saw was successfully adapted to work as a wood cutting tool in the early 20th century by an American, Charles Wolf, and aft er the next 50 years it was greatly improved by another American, Joseph Buford Cox. In the 21st century the chain saw is the main working element mounted on chain saws, as well as harvester heads and its design has not been significantly altered for over 60 years now.

Keywords: saw, chain saw, evolution, logging

Artykuł do pobrania/Download the article