Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Wiktor Krajniak

WPŁYW GOSPODARKI LEŚNEJ I LESISTOŚCI NA CZĘSTOTLIWOŚĆ POWODZI W LEWYM DORZECZU ODRY MIĘDZY XV A XX WIEKIEM

S t r e s z c z e n i e

Artykuł stanowi próbę ujęcia problemu wpływu gospodarki leśnej i stanu lesistości na częstotliwość powodzi w lewym dorzeczu Odry na tle dłuższej perspektywy czasowej obejmującej okres między XV a XX wiekiem. Stan lesistości, czyli areał i skład gatunkowy lasów badanego obszaru, ulegał na przestrzeni wieków znacznym zmianom pod wpływem działalności człowieka. Skala jego oddziaływania na lasy była wypadkową wielu czynników, takich jak liczba ludności, rozwój nowych form gospodarczej eksploatacji lasów i stan wiedzy leśnej. W kolejnych wiekach czynniki te oddziaływały z różnym natężeniem, co znalazło odzwierciedlenie w zmiennej częstotliwości i skali powodzi na badanym obszarze.

Słowa kluczowe: gospodarka leśna, lasy, deforestacja, powodzie, Dolny Śląsk

IMPACT OF FOREST MANAGEMENT AND FOREST COVER ON THE FREQUENCY OF FLOODING IN THE LEFT BASIN OF ODRA RIVER AREA BETWEEN A 15TH AND 20TH CENTURIES

S u m m a r y

The article is an attempt to grasp the problem of impact of forests on the frequency of floods in the left basin of Odra River area in period between the fifteenth and twentieth centuries. Acreage afforestation and species composition of forests in the study area over the centuries underwent significant changes under the influence of human activity. The scale of the impact on forests was the result of many factors such as the amount of population, the development of new forms of economic exploitation of forests and forest management knowledge. In the following centuries, these factors interact with varying intensity causing variable scale of flooding in the study area.

Keywords: forest management, forests, deforestation, floods, Lower Silesia

Artykuł do pobrania/Dowload the article