Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Bernadetta Manyś

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD ROLĄ I FUNKCJĄ LASÓW W XVIII-WIECZNYCH DOBRACH RADZIWIŁŁOWSKICH W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM

S t r e s z c z e n i e

Niniejszy artykuł powstał z myślą o charakterystyce roli i funkcji lasów w XVIII-wiecznych dobrach radziwiłłowskich położonych na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanowi on próbę odpowiedzi na następujące pytania: jakie produkty pozyskiwano z lasów i w jakim celu, w jaki sposób Radziwiłłowie zarządzali lasami oraz kto w ich imieniu pełnił nad nimi kontrolę? W jakim zakresie lasy stanowiły miejsce magnackich rozrywek? Prezentowany artykuł jest jedynie przyczynkiem do badań nad znacznie szerszym zagadnieniem, jakim był ówczesny system zarządzania magnackimi zasobami leśnymi. Tak postawiony problem został rozpoznany w odniesieniu do dóbr radziwiłłowskich, z wyjątkiem administrowanych przez nich królewszczyzn.

Słowa kluczowe: lasy, puszcze, gospodarka zasobami leśnymi, Radziwiłłowie, Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko", Hieronim Florian, Wielkie Księstwo Litewskiego

CONTRIBUTION TO RESEARCH ON THE ROLE AND FUNCTION OF FORESTS IN THE EIGHTEENTH-CENTURY RADZIVILL ESTATES IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA

S u m m a r y

This article was created for the characteristics of the role and functions of forests in the eighteenth-century Radzivill estates located in areas of the Grand Duchy of Lithuania. It is an attempt to answer the following questions: what products extracted from the forest and for what purpose, how Radzivills management of forests and who acted on their behalf control them? The extent to which forests were the place of aristocratic pastimes? The article is merely a contribution to research on a much broader issue, which was then magnate management system of forest resources. Such problem was recognized in relation to Radzivill goods, except for the royal administered by them.

Keywords: Forests, backwoods, Radzivills, Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko", Hieronim Florian, Grand Duchy of Lithuania

Artykuł do pobrania/Download the article