Web Content Display Web Content Display

Paula Trzaskawka

ZMIANY JĘZYKOWE W POLSKIM JĘZYKU LEŚNICTWA

Streszczenie
Celem pracy jest analiza zmian terminologicznych w języku leśnictwa w aspekcie diachronicznym. Wzięto pod uwagę teksty z czasopisma „Sylwan” z trzech okresów: (1) od początków istnienia czasopisma, tj. roku 1820 do 1858, (2) drugi okres, w którym czasopismo zostało wznowione w Galicji w okresie zaborów, tj. w roku 1883 aż do czasów wybuchu II wojny światowej w 1939 r., oraz ostatni okres (3) od roku 1947 do czasów nam współczesnych. Zastosowano metodę badawczą, która w głównej mierze opierała się na analizie językowej i porównawczej języka leśnictwa z trzech okresów wybranych przez autorkę. Zanalizowano następujące kategorie: terminologię (w tym również zapożyczenia), pisownię i ortografię, składnię i gramatykę (proces ewolucji na przestrzeni ostatnich 200 lat). Przedstawione wyniki pokazują zmiany, jakie zaszły w polskim języku leśnictwa na wybranym materiale badawczym pod względem terminologicznym, ortograficznym, jak i gramatycznym. Oprócz analizy językowej została przedstawiona pokrótce charakterystyka języka leśnictwa jako języka specjalistycznego oraz krótka historia najstarszego na świecie naukowego czasopisma leśnego „Sylwan”, który jednocześnie jest źródłem materiału językowego.

Słowa kluczowe: zmiany językowe, badania diachroniczne, język leśnictwa, „Sylwan”

LINGUISTIC CHANGES IN THE POLISH LANGUAGE OF FORESTRY

Summary
The aim of the study is to analyze terminological changes in the language of forestry from a diachronic perspective. The texts from the journal „Sylwan” were analyzed from three periods of its existence: (1) from the beginning of the journal’s existence, i.e. 1820 to 1858, (2) the second period in which the journal was re-issued in Galicia during the partitions, i.e. in 1883 until the outbreak of World War II in 1939, and the last period (3) from 1947 to the present day. The research method was used, which was mainly based on the linguistic and comparative analysis of the language of forestry from the three periods selected by the author. The following categories were analyzed: terminology (including borrowings), spelling, syntax and grammar (the process of language evolution over the last 200 years). The presented results will show the changes that took place in the Polish language of forestry on the selected research material in terms of terminology and grammar. In addition to the linguistic analysis, the classification of the language of forestry as a specialist language will be briefly presented, as well as a brief history of the world’s oldest scientific forestry journal, „Sylwan”, which is also a research material.

Keywords: linguistic changes, diachronic research, language of forestry, “Sylwan”

Artykuł do pobrania (pdf)