Web Content Display Web Content Display

Władysław Chałupka, Andrzej Antowski

POCZĄTKI DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU ORAZ ZMIANY ORGANIZACYJNE I PERSONALNE W NADLEŚNICTWACH W LATACH 1919–1939

Streszczenie
W artykule omówiono początkowy okres dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w latach 1919–1922 oraz zmiany organizacyjne i terytorialne, jakim podlegała w całym okresie międzywojennym. Na podstawie zachowanego spisu personelu nadleśnictw Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z 1938 roku omówiono także wybraną grupę zawodową nadleśniczych: ich Początki Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz zmiany organizacyjne, podstawowe dane biograficzne, wykształcenie i nazwy uczelni, wyniki ocen kwalifikacyjnych, zaszeregowanie do grup uposażenia, narodowość, wyznanie
oraz udział w walkach o niepodległość w latach 1918–1921.

Słowa kluczowe: historia leśnictwa w Polsce, lasy państwowe w byłym zaborze pruskim w latach 1918–1919, Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu w latach 1920–1939, nadleśniczowie.


BEGINNING OF THE POZNAŃ STATE FOREST DIRECTORY AND ORGANIZATIONAL AND PERSONAL CHANGES IN FOREST DISTRICTS IN THE YEARS OF 1919–1939

Summary
Outlined in the article are basic facts about the creation of the Poznań State Forest Directory in the years 1919–1922 in the former German part of partitioned Poland and organizational and personal changes between the two World Wars. That description is followed by short biographies of District Forest Officers including their characteristics such as education and professional qualifications, wage category, nationality, religion and participation in the struggle for independence in the years 1918–1921.

Keywords: history of Polish State Forestry, state forestry in the former German part of partitioned Poland 1918–1919, Forest State Directory in Poland 1920–1939, Forest District Officers.

Artykuł do pobrania (pdf)