Web Content Display Web Content Display

Alicja Antonowicz

DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁU EDUKACJI I INFORMACJI OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2021 ROKU

Streszczenie
Działania edukacyjne prowadzone w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2021 roku uwzględniały rozmaite formy zajęć i skierowane były do różnych grup wiekowych. Odbyły się cykliczne imprezy plenerowe, akcje ekologiczne oraz konkursy. W ciągu roku trwały zajęcia terenowe, muzealne i warsztaty, organizowane zarówno w ramach jednodniowych pobytów w OKL, jak i kilkudniowych „zielonych szkół”. Formy edukacji realizowano w bezpośrednim kontakcie z ich uczestnikami oraz w kontakcie z wirtualnymi odbiorcami, za pośrednictwem strony  internetowej, profilu społecznościowego oraz spotkań on-line. Dział Edukacji i Informacji uczestniczył również w wydarzeniach instytucji partnerskich oraz realizował akcje promocyjne i współpracę z mediami. W zakresie działalności wydawniczej zostały przygotowane i wydane drukiem kolejne numery czasopism: „Zagajnik” (kwartalnik) oraz „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” (rocznik); 7 książek, w tym jeden reprint, gra edukacyjna, 2 informatory do wystaw, kalendarz i folder informacyjny. Wydanie 9 wydawnictw zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja leśna, działalność promocyjna, wydawnictwa

ACIVITY OF THE EDUCATION AND INFORMATION DEPARMENT OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2021

Summary
Activities in the field of spreading forest knowledge conducted by the Education and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2021 were  taking into consideration various forms of teaching and was directed to various age groups. Cyclic open air events, festivals, educational actions and competitions happened. During the whole year they were lasting field and museum classes, also workshops, organized both within the confines of one-day stays in OKL, and of “green schools” brought together. Education was conducted in direct contact with their participants and with virtual audiences, via the website, fan page and on-line meetings. Education and Information Department also participated in the events of partner institutions and implemented promotional activities and cooperated with the media. In the field of publishing activities, successive magazine numbers have been prepared and published in print: “Zagajnik” [The Grove] (quarterly magazine) and “Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” [Studies and Materials of the Forest Culture Centre] (annual magazine); 7 books, including one reprint; educational game, 2 exhibition brochures, calendar and information folder.The edition of 9 publications was co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Poznań.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, forest education, promotional activities, publishing

Artykuł do pobrania (pdf)