Web Content Display Web Content Display

Rafał Zubkowicz

ZAKUPY GRUNTÓW PRZEZ LASY PAŃSTWOWE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

S t r e s z c z e n i e

Artykuł przedstawia zagadnienie sprzedaży lasów należących do prywat-nych majątków ziemskich na rzecz Lasów Państwowych. Materiały pozwalają na charakterystykę tego zjawiska na przełomie lat 1920/30, tj. czas, kiedy Polskę dotknęły skutki światowej recesji. W szerszym zakresie przedstawione zostały transakcje dotyczące Ordynacji Zamojskiej i dóbr chotynicko-rzepichowskich, związane z oddłużaniem obu majętności, należących do najrozleglejszych w II Rzeczpospolitej.

Słowa kluczowe: Lasy Państwowe, nieruchomości leśne, polityka leśna, kryzys światowy

 

REAL ESTATE PURCHASE BY THE STATE FORESTS BEFORE 2ND WORLD WAR

S u m m a r y

The subject article focuses on purchase forests real estate transactions in favor of The State. Documents illustrate important process during the mid-war period: between 1924 and 1937 The State Forests came into possession of over 0.5 mil-lion hectares. Archival materials let to present this phenomenon at the turn of twenties/thirties, the time when Poland and entire Europe suffered from effects of the global recession. In a wider scope, transactions concerning the Zamość Entail and Chotynicze-Rzepichów Estate were itemized, in particular pertaining to debts relief of both properties, belonging to the most magnificent group in the Second Polish Republic.

Keywords: State Forests, forest real estates, forest policy, global recession

Artykuł do pobrania/Download the article