Web Content Display Web Content Display

Artykuł 15

Alicja Antonowicz
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

DZIAŁ EDUKACJI I INFORMACJI OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2020 ROKU
S t r e s z c z e n i e
Działania edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2020 roku uwzględniały rozmaite formy zajęć i skierowane były do różnych grup wiekowych odbiorców, jednak z uwagi na zagrożenie epidemiczne ich organizacja była mocno ograniczona. Odbyły się wybrane cykliczne imprezy, akcje ekologiczne oraz konkursy. Część z zaplanowanych wydarzeń, mimo dużego zaawansowania w ich przygotowaniu, odwołano. W mniejszym zakresie, porównując do minionych lat, prowadzono zajęcia terenowe, muzealne i warsztaty. Formy edukacji realizowano w bezpośrednim kontakcie z ich uczestnikami oraz w kontakcie z wirtualnymi odbiorcami, za pośrednictwem strony internetowej, fanpage’u na Facebooku i spotkań on-line. Dział Edukacji i Informacji uczestniczył również w wydarzeniach instytucji partnerskich oraz prowadził akcje promocyjne i współpracę z mediami.
W zakresie działalności wydawniczej zostały przygotowane i wydane drukiem kolejne numery czasopism: „Zagajnik” (kwartalnik) oraz „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” (rocznik), pięć książek, w tym jeden reprint, cztery broszury edukacyjne, dwie gry edukacyjne, dwa informatory w języku angielskim i niemieckim, kalendarz i folder informacyjny. Wydanie dziesięciu publikacji zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja leśna, działalność promocyjna, wydawnictwa

EDUCATION AND INFORMATION DEPARTMENT OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2020
S u m m a r y
The educational activities of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2020 included different forms of activity and targeted different age groups, but due to the epidemiological threat their organization was severely restricted. Selected cyclical events, ecological actions and competitions took place. Some of the planned events, despite their high level of preparation, were canceled. To a lesser extent, comparing to the past years, field and museum activities, and workshops were conducted. Education was conducted in direct contact with their participants and with virtual audiences, via the website, Facebook fan page and online meetings. Education and Information Department also participated in the events of partner institutions and implemented promotional activities and cooperated with the media.
In the field of publishing activities, successive magazine numbers have been prepared and published in print: “Zagajnik” [The Grove] (quarterly magazine) and “Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” [Studies and Materials of the Forest Culture Centre] (annual magazine); five books, including one reprint; four educational brochures, two educational games, two English and German leaflets, a calendar and an information folder. The edition of ten publications was co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Poznań.
Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, forest education, promotional activities, publishing

Artykuł do pobrania/Download the article