Web Content Display Web Content Display

Artykuł 16

Konrad Bul
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

PRACE DZIAŁU MUZEALNEGO W ROKU 2020. WYSTAWY I PANDEMIA
S t r e s z c z e n i e
Prace w roku 2020 zdeterminowane zostały przez dwa główne wydarzenia: planowane, czyli realizację wystawy stałej Spotkanie z lasem – ochrona przyrody, oraz nieplanowane, czyli pandemię spowodowaną wystąpieniem koronowirusa COVID-2. W wypadku pierwszego wydarzenia, mimo znaczących ograniczeń w bezpośrednim kontaktowaniu się pracowników z wykonawcami, prace przebiegały sprawnie. Opóźnienie w realizacji prac osiągnęło 25% przewidywanego czasu, a z uwagi na niedostępność wystaw dla turystów nie miało wpływu na funkcjonowanie muzeum. Pozostałe działania i prace zdeterminowane zostały przez najrozmaitsze obostrzenia, które z kolei musiały przybrać odmienne od dotychczas stosowanych formy pracy. Praca zdalna, samodyscyplina, prezentacje wirtualne wystaw – to działania, których musieliśmy się w krótkim czasie samodzielnie nauczyć. W ciągu roku mieliśmy możliwość przyjmowania turystów na ekspozycjach w reżimie sanitarnym. To doświadczenie z kolei umożliwiło wypracowanie nowych form oprowadzania, przekazywania wiedzy, ale też zabezpieczania
ekspozycji i osób na ekspozycjach. Pozytywnym przejawem okresu izolacji w czasie pandemii było wykonanie większości przekładanych „na później” prac związanych z opracowywaniem zbiorów, porządkowaniem rejestrów czy nawet bardzo dokładnym sprzątaniem ekspozycji. W sumie, mimo znaczących ograniczeń, rok 2020 zakończył się bez strat osobowych.
Słowa kluczowe: wystawa, konferencja, publikacja

 

THE WORK OF THE MUSEUM DEPARTMENT IN 2020. EXHIBITIONS AND PANDEMIC
S u m m a r y
The work in 2020 was determined by two main events: The planned permanent exhibition Meeting with the forest – environment protection, and not planned, which was the outbreak of the COVID-2 pandemic. As far as the first event is concerned, despite the significant restrictions related to the direct contact of employees and contractors, the works proceeded smoothly. The delay in the execution of the works reached 25% of the estimated implementation time, but due to the unavailability of exhibitions for tourists, it did not affect the functioning of the museum. Additionally, other activities and works were determined by various restrictions, which in turn had to be performed in other than usual ways. Remote work, self-discipline, virtual exhibitions, all these have been things we had to learn in a short time. During this year, we had the opportunity to accommodate tourists at exhibitions under the sanitary regime. This experience in turn enabled the development of new forms of guidance, transfer of knowledge, but also learning how to protect the exhibition and the museum’s guests. The advantage of the isolation period during the pandemic was an opportunity to catch up with “postponed” works related to developing collections, ordering registers or even the very thorough cleaning of the exhibition. In total, despite significant restrictions, the year 2020 ended without personal losses.
Keywords: exhibition, conference, publication

Artykuł do pobrania/Download the article