Web Content Display Web Content Display

Artykuł 18

Justyna Rogińska

Uniwersytet Zielonogórski

LAS SPLAMIONY PIĘTNEM POGAŃSKIEJ ZMYSŁOWOŚCI

S t r e s z c z e n i e

Czym była pogańska zmysłowość? Kiedy napiętnowano nią lasy? Według kogo były one splamione? To trzy podstawowe pytania, na które udziela odpowiedzi prezentowany artykuł. Wyjaśnia on i rozwija koncepcję autorstwa Filipe Fernandeza-Armesto zasygnalizowaną w książce Cywilizacje: kultura, ambicje i przekształcenie natury. Prezentowana treść, ujęta w układzie problemowo-chronologicznym, ma konstrukcję dwudzielną. Po pierwsze w oparciu o religię starożytnej Grecji i Rzymu, a także wierzenia Celtów, Germanów i Słowian zaprezentowany został skondensowany zbiór wyobrażeń związanych z lasem i symboliką drzewa. Przysłużyło się to do zrozumienia misjonarzy chrystianizujących Europę i obserwujących zastały kult przez pryzmat własnej wiedzy i kultury. Druga część rozpatruje kwestie tego, jak z pogańską spuścizną uporało się chrześcijaństwo. Destrukcja (bezpośrednia i pośrednia), adaptacja i modyfi kacja to trzy główne nurty działań, które podjęto celem
rozprawienia się z leśną zmysłowością.

Słowa kluczowe: święty gaj, symbolika drzewa, bóstwa leśne, chrystianizacja

A FOREST STAINED WITH PAGAN SENSUALITY

S u m m a r y

What is pagan sensuality? When did it stain the forests? According to whom were the forests stained? These are the three basic questions to which answers arecomprised in the article presented. The article explains and develops the idea of Filipe Fernandez-Armesto indicated in his book "Civilizations: Culture, Ambition, and the Transformation of Nature". Its content is divided into two parts. The first part is a condensed collection of refl ections of forest and tree symbolism, based on religions of ancient Greeks and Romans, as well as on Celt, German, and Slav beliefs. It served to understand the missionaries Christianizing Europe and watching the found cult, while taking their own knowledge and culture into account. The second part examines the way Christianity dealt with pagan inheritance. Th ree main trends: destruction (direct and indirect), adaptation and modifi cation were undertaken in order to discourse on forest's sensuality.

Keywords: saint grove, symbolics of the tree, forest deities, Chrystianization