Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Maria Zachorowska


Przez całe życie leśnikiem. Opowieść o Zbigniewie Trąmpczyńskim (1884–1966)

Pochodził z Wielkopolski, lecz całą młodość spędził w centralnej i wschodniej Polsce, wówczas pod zaborem rosyjskim. Gimnazjum Edwarda Rontalera skończył w Warszawie w 1905 roku. Od 1906 do 1910 roku studiował leśnictwo w Königlich Sächsische Forstakademie w Tharandcie koło Drezna. Tam poślubił Josephine Haupt, córkę miejscowego lekarza. Jako dyplomowany leśnik rozpoczął pracę w nadleśnictwie Archangielsk w Rosji. W 1914 r. został powołany do wojska rosyjskiego. Jako Polak nie chciał służyć obcemu państwu, dlatego w sierpniu 1919 roku zdezerterował z wojska i wraz z rodziną uciekł angielskim statkiem do Polski. W odrodzonym kraju pracował najpierw jako nadleśniczy, później jako inspektor w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Poznaniu. Drugą wojnę światową przeżył jako nadleśniczy w prywatnym majątku w Przysusze. W 1945 roku wrócił do Poznania na stanowisko inspektora i egzaminatora uczniów szkół leśnych. W 1958 roku przeszedł na emeryturę. Całe życie wiernie towarzyszyła mu żona.

Always a forester. Opowieść o zbigniewie Trąmpczyńskim (1884–1966)

He was born in Greater Poland, but spent his youth in Central and Eastern Poland, which were then under Russian occupancy. He graduated from Gimnazjum Edwarda Rontalera in Warsaw in 1905. From 1906 to 1910 he studied forestry at Königlich Sächsische Forstakademie in Tharandt, near Dresden. There, he married Jospehine Haupt, the daughter of a local doctor. He started work as a licensed forester in the Archangielsk Forest District in Russia.
In 1914, he was draft ed to the Russian Army. As a Pole, Zbigniew did not want to perform military service for another country, which led him to desert the army in August 1919 and fl ee to Poland with his family on board an English ship. In the newly-independent country, he worked first as a senior forester and then an inspector for the Regional Directorates of State Forests in Toruń and Poznań. He survived the Second World War working as a senior forester for a private estate in Przysusza. In 1945 he returned to his position as an inspector in Poznań, where he became a forestry school examiner as well. He retired in 1958. His wife accompanied him faithfully throughout his life.

Artykuł do pobrania