Artykuł/Article 13 Artykuł/Article 13

Krzysztof Ślusarek

OBOWIĄZKI SŁUŻBY LEŚNEJ NA ZIEMIACH ZABORU AUSTRIACKIEGO W ŚWIETLE INSTRUKCJI DLA „OFICJALISTÓW LASOWYCH" Z PRZEŁOMU XVIII I XIX WIEKU

S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono pięć wybranych instrukcji dla „oficjalistów leśnych" i leśniczych, pochodzących z przełomu XVIII i XIX wieku. Na tej podstawie starano się określić zakres wymagań i obowiązków stawianych osobom zatrudnianym w administracji leśnej. Z instrukcji dla służby leśnej pracującej w hrabstwie tarnowskim, ordynacji zamojskiej oraz w majątkach ziemskich w Nawojowej i Perehińsku wynika, że leśniczy, czy szerzej urzędnik administracji leśnej, przede wszystkim powinien wiernie i sumiennie służyć swemu chlebodawcy oraz ściśle, a niekiedy nawet rygorystycznie przestrzegać zasad wyłożonych w instrukcjach i zarządzeniach. Powinien także dokładać wszelkich starań, by gospodarka leśna prowadzona była zgodnie z obowiązującymi w tym czasie regułami oraz żeby chłopi i wszystkie inne postronne osoby nie niszczyli lasów, m.in. poprzez wypasanie bydła czy kradzież drewna. Wszystko to podporządkowane miało być jednemu nadrzędnemu celowi, aby w żaden sposób nie uszczuplić dochodów, jakie dwór osiągał z lasów. Z tych właśnie względów od leśniczych wymagano wielkiej sumienności w ich ochronie i nadzorowaniu.

Słowa kluczowe: służba leśna, gospodarka leśna, ordynacja zamojska, hrabstwo tarnowskie, Nawojowa, Perehińsko

DUTIES OF THE FOREST SERVICE IN THE AUSTRIAN PARTITION IN THE LIGHT OF THE INSTRUCTIONS FOR THE "FOREST OFFICIALS" ON THE TURN OF THE 18TH CENTURY

S u m m a r y

The article discusses five selected instructions for the "forest officials" and foresters, dating back to the turn of the 18th century. Upon that basis the author attempt to establish a range of requirements for people employed in the forest administration and the scope of their duties. Instructions for the forest service of the Tarnow County, the Zamoyski Family Fee Tail (ordynacja zamojska), and the Nawojowa and Perehińsko estates show that a forester, or in a broader understanding, a forest administration official, should first and foremost faithfully and diligently serve their employer and precisely, or sometimes even strictly, observe the rules stated in the instructions and orders. They should also make every effort to run the forest cultivation according to rules in force at the time as well as to stop peasants or any other outsiders devastating forests through cattle pasturing or wood stealing. All the above activities were subordinated to one principal objective: that the income an estate manor earned from forests was not lessened in any way. Due to that great diligence in protection and supervision of the forests were required from foresters.

Keywords: forest service, forest cultivation, ordynacja zamojska, Tarnow County, Nawojowa, Perehińsko

Artykuł do pobrania/Download the article