Artykuł/Article 14 Artykuł/Article 14

Jerzy Adamczewski

DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW MUZEALNYCH
OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2016 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych funkcjonuje w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 1stycznia 2010 roku. W strukturze Działu jest również biblioteka, która prowadzi komputerowy inwentarz elektroniczny i sukcesywnie powiększa specjalistyczny księgozbiór dotyczący leśnictwa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym zadaniem Działu jest powiększanie kolekcji muzealnej poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowadzona jest pełna dokumentacja muzealna eksponatów łącznie z elektronicznym inwentarzem zbiorów oraz magazyny muzealiów. W ramach ochrony zbiorów realizowana jest sukcesywna profilaktyka w zakresie ochrony stanu zachowania eksponatów.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zbiory muzealne, dokumentacja muzealna, konserwacja, biblioteka
 

DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUM COLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2016

S u m m a r y

Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections has been functioned in the Forest Culture Centre in Gołuchów since 1st January 2010. There is also a library in its structure which in a successive way increases its specialized book collection refers to forestry and other related disciplines as well as keeps electronic inventory. The main aim of department’s activity is increasing museum collection by purchases, gifts and deposits. Full documentation of exhibits, electronic cataloguing and stockrooms are run complementary. Successive, comprehensive conservation of
chosen, most valuable exhibits is carried out.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, museum collections, museum documentation, preservation, library

Artykuł do pobrania/Download the article