Streszczenie/Summary 3 Streszczenie/Summary 3

Tomasz Jaworski

LAS W KULTURZE SERBOŁUŻYCZAN

S t r e s z c z e n i e

Serbołużyczanie to społeczność rolnicza, ale las stanowił przez wieki ważny komponent ich życia społecznego i narodowego. Środowisko, do którego przybyli, było znacznie zróżnicowane, bo Górne Łużyce to krajobraz pagórkowaty, a Łużyce Dolne to równiny i obszary podmokłe. Wszędzie jednak występował piękny i zróżnicowany drzewostan. Dostosowując się do tych warunków, stworzyli odpowiedniądo niego kulturę, której ważnymi elementami były wierzenia, obyczaje, mity, a także cała symbolika życia społecznego i narodowego. Elementy te uwzględnione zostały w powstałej w XIX wieku poezji, literaturze oraz sztuce i stanęły na straży środowiska naturalnego, a przede wszystkim jego głównego elementu, czyli lasu.

Słowa kluczowe: Górne Łużyce, Dolne Łużyce, święte gaje, symbolika drzew, bóstwa leśne, kultura, ludzka ekologia, życie narodowe, wierzenia, obyczaje, mity
 

FOREST IN THE CULTURE OF THE SORBS

S u m m a r y

Sorbs is an agricultural community, however the forest for centuries constituted an important component of their social and national life. Environment, to which they have arrived varies widely, because Upper Lausitz is a hilly landscape and the Lower Lausitz has plains and wetlands. Everywhere however, there was a beautiful and varied woodland. Adjusting to these conditions, they created an appropriate culture, with the important elements such as the beliefs, customs, myths and the whole symbolism of social and. These elements were taken into account also in founded in the nineteenth century poetry, literature and art, which also stood guard over the natural environment, and above all, its main components that is forest.

Keywords: Upper Lausitz, Lower Lausitz, saint grove, symbolics tree, forest deities, culture, human ecology, national life, beliefs, customs, myths

Artykuł do pobrania/Download the article