Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Jarosław Krawczyk

BALLADA O SMYKU. NIEPEŁNE SPEŁNIENIA

Artykuł przedstawia zarys historii leśnika rzeźbiarza – Sławomira Smyka – od chwili, gdy zaczął tworzyć, aż do dziś. Opisuje motywy rozpoczęcia działalności artystycznej, jak również podjęcia nauki zawodu leśnika. Omówiono tu pierwsze prace Sławomira Smyka i inspiracje, jakie towarzyszyły ich tworzeniu. Czytelnik zapozna się z opisem miejsca, w którym tworzy, gdzie mieszka i wystawia rzeźby. W artykule sporo miejsca zajmują też relacje ze współpracownikami i opinie ludzi, którzy znają Sławomira Smyka. Wymieniono też inne zainteresowania i pasje artysty.

Słowa kluczowe: Sławek Smyk, leśnik rzeźbiarz, rzeźby w drewnie, macierzyństwo, odkrywanie drewna, Kleszczele

THE BALLAD ABOUT SMYK. INCOMPLETE FULFILLINGS

The article is an outline of history of Sławomir Smyk – forester-sculptor – from the beginning of his activity up to nowadays. It describes motives of the artistic activities beginning as well as of study of the forester's profession. Sławomir Smyk's first works and inspirations to create them are mentioned also. Th e reader can acquaint himself with the description of the place where Smyk is sculpturing, living and exhibiting his works. Relations with co-workers and opinions of people who know
Sławomir Smyk are characterized in the article. Other artist's interests and passions are mentioned too.

Keywords: Sławek Smyk, forester-sculptor, sculptures in wood, maternity, discovering of wood, Kleszczele

Artykuł do pobrania