Artykuł/Article 4 Artykuł/Article 4

Artykuł 4

Jarosław Drygowski, Aleksandra Matulewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

BŁĄD CZY STRATEGIA? O PRZEKŁADZIE AMERYKAŃSKIEJ KSIĄŻKI ŁOWIECKIEJ THE TOTAL DEER HUNTER MANUAL NA JĘZYK POLSKI
S t r e s z c z e n i e
Praca dotyczy problemu przekładu tekstów napisanych językiem łowieckim. Autorzy dokonali analizy tłumaczenia książki pod tytułem The Total Deer Hunter Manual autorstwa Scotta Bestula i Dave’a Hurteau. Badanie już krótkich fragmentów pokazuje, jak złożonym procesem jest tłumaczenie specjalistyczne nawet w przypadku literatury popularnonaukowej. Tłumacz staje twarzą w twarz z zasadami przekładu, technikami zapewniania ekwiwalencji, wielością rozwiązań translacyjnych, hermetycznością języka specjalistycznego i oczekiwaniami zleceniodawcy oraz czytelników. Każdy tekst można przetłumaczyć na wiele sposobów, a czasami granica pomiędzy błędem tłumaczeniowym a strategią przekładową jest cienka.
Słowa kluczowe: przekład, język łowiecki, błąd tłumaczeniowy, strategia tłumaczeniowa

AN ERROR OR STRATEGY? THE TRANSLATION OF THE AMERICAN HUNTING BOOK THE TOTAL DEER HUNTER MANUAL INTO POLISH
S u m m a r y
The work concerns the problem of translating texts formulated in the hunting language. The authors analyzed the translation of the book The Total Deer Hunter Manual by Scott Bestul and Dave Hurteau. The study of short excerpts from the book and their translation into Polish shows how complex a specialized translation process is, even in popular science. The translator needs to take into account the principles of translation, techniques of ensuring equivalence, the multitude of translation solutions, the hermetic nature of the specialist language and the expectations of the commissioner and readers. Each text can be translated in many ways and sometimes the line between a translation error and a translation strategy is really fine.
Keywords: translation, language of hunters, language of hunting, translation error, translation strategy

Artykuł do pobrania/Download the article