Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Władysław Chałupka

PROGRAMY KSZTAŁCENIA PERSONELU DLA LEŚNICTWA
POLSKIEGO W WIELKIM KSIĘSTWIE POZNAŃSKIM

S t r e s z c z e n i e
Zdecydowana większość zarządców polskich lasów prywatnych w Wielkim
Księstwie Poznańskim w XIX wieku zdobywała wykształcenie na wyższych uczelniach leśnych w Saksonii i Prusach. Leśnicy ci z kolei kształcili niższy personel leśny, a kształcenie to odbywało się zarówno poprzez naukę w systemie mistrz–uczeń, jak i według specjalnego programu przygotowanego dla trzech szczebli administracji leśnej (borowego, leśniczego i nadleśniczego), przygotowanego przez Józefa Rivolego i wprowadzonego przez Wydział Leśny Centralnego Towarzystwa
Gospodarczego. Ambicją twórcy programu było uzyskanie kadry leśników
o poziomie wykształcenia wyższym niż u pruskich leśników państwowych.
W artykule omówiono program kształcenia i zakres wiedzy fachowej konieczny do zajmowania określonych stanowisk w polskiej prywatnej administracji leśnej.

Słowa kluczowe: XIX wiek, Wielkie Księstwo Poznańskie, historia leśnictwa, edukacja leśna

PROGRAMS FOR EDUCATION OF STAFF FOR POLISH FORESTRY
IN THE GRAND DUCHY OF POZNAŃ

S u m m a r y
In the XIXth century most of the Polish foresters from the Grand Duchy of
Poznań (a part of the Prussian sector of partitioned Poland) studied forestry at faculties in different European countries, mostly in Saxony and Prussia. After home-coming they worked as managers of private forests owned by the Polish landlords and also prepared young Polish men for the forestry profession as lower staff and gamekeepers. In 1870 a special program of complete education was elaborated by Józef Rivoli and introduced by the organization of Polish foresters called the Forestry Division of the Central Economic Society. The program covered wide spectrum of many basic and professional forestry subjects to prepare well educated men for three grades in the private forestry administration: gamekeepers, forest rangers and forest district officers.

Keywords: XIXth century, Grand Duchy of Poznań, history of forestry, forestry education

Artykuł do pobrania/Download the article