Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Rafał Zubkowicz

KADRA NADLEŚNICTW DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH OKRĘGU SIEDLECKIEGO W LATACH 1938–1939

S t r e s z c z e n i e

Artykuł powstał na bazie imiennego wykazu pracowników Dyrekcji Lasów PaństwowychOkręgu Siedleckiego. Wykaz prowadzony w latach 1938–1939 zawieradane na temat 972 osób. W treści została przedstawiona charakterystyka obejmująca wyłącznie pracowników nadleśnictw (31 jednostek). Autor przeprowadził analizę dotyczącą liczebności obsady kadrowej nadleśnictw, jak również wykształcenia, kategorii zaszeregowania, wynagrodzeń, narodowości i religii personelu. Analizę poprzedza charakterystyka siedleckiej Dyrekcji Lasów Państwowych, w tym zmian jej zasięgu, do jakich doszło w końcówce 1938 roku.

Słowa kluczowe: Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Siedleckiego, kadra nadleśnictw, wykształcenie leśne, Polesie
 

STAFF OF FOREST DISTRICTS OF STATE FORESTS DIRECTORATE IN SIEDLCE IN THE YEARS 1938–1939

S u m m a r y

The article is based on staff register of the Siedlce Forest Directorate kept in the years 1938–39 and containing data of 972 employees. The author’s main interest are the forest inspectorates (31 units). The analysis covers the number of the inspectorates’ staff members, as well as their grades, salaries, education, nationality and religion. The analysis is preceded by an overall presentation of the Siedlce Forest Directorate, including the changes of its boundaries in the late 1938.

Keywords: State Forest Directorate in Siedlce, staff of Forest Districts, education of
foresters, Polesie

Artykuł do pobrania/Download the article