Web Content Display Web Content Display

Konrad Bul

PRACE DZIAŁU MUZEALNEGO OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2021 ROKU

Streszczenie
Rok 2021 był kolejnym, w czasie którego wiele działań zdeterminowanych było przez panującą pandemię COVID-19. Mimo tego udało się zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia wystawiennicze, za wyjątkiem rozpoczęcia technicznej budowy wystawy stałej dotyczącej nasiennictwa leśnego. Najważniejszymi z nich były: Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników oraz wystawy czasowe W poszukiwaniu dendrologicznych skarbów i Z kolekcji Henryki i Jerzego Gnerowiczów. Zorganizowana i zrealizowana została Konferencja Naukowa „Las i historia”, a jej efekty zostaną opublikowane w kolejnym numerze „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej”. Planowane seminarium „Pochylając się nad Bożym Stworzeniem” zostało przełożone na połowę 2022 roku, natomiast w grudniu ukazało się wydawnictwo naukowe zawierające wszystkie przygotowane na nie artykuły. Pozwoli to w przyszłości dobrze wykorzystać trud prelegentów włożony w popularyzowanie przyrody i prawidłowych postaw społecznych wobec niej.

Słowa kluczowe: muzeum, wystawa, konferencja, seminarium

WORK OF THE MUSEUM DEPARTMENT OF THE FOREST CULTURE
CENTER IN GOŁUCHÓW IN 2021

Summary
2021 was another year during which many actions were determined by the prevailing COVID-19 pandemic. Despite this, the planned exhibition projects were carried out, with the exception of the commencement of the technical construction of the permanent exhibition in the “Sawmill Shed” building. The most important exhibition projects were the organization of the National Review of Artistic Creativity of Foresters, the temporary exhibition “In search of dendrological treasures” and the exhibition “From the collection of Henryka and Jerzy Gnerowicz”. A scientific conference “Forest and History” was organized and implemented and its effects will be published in the next issue Prace Działu Muzealnego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2021 roku of Studies and Materials of the Forest Culture Center. The planned seminar “Bending over God’s Creation” was postponed to the middle of next year, and in December a commemorative scientific publication containing all planned articles was published. In the future, this will allow the speakers to make good use of the effort put in popularizing nature and correct social attitudes towards nature.

Keywords: museum, exhibition, conference, seminar

Artykuł do pobrania (pdf)