Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ks. Wiktor Ojrzyński

MNIEJ ZNANE WSKAZÓWKI KS. JANA KRZYSZTOFA KLUKA DOTYCZĄCE LEŚNICTWA

Streszczenie
Ks. Jan Krzysztof Kluk jest autorem pierwszego oryginalnie polskiego dzieła z dziedziny leśnictwa – nazwanego „pierwszym polskim podręcznikiem leśnictwa” („Roślin potrzebnych...”, tom 2, rozdziały: od 3 do 7, numery: od 176 do 430.). Są dwa inne jego dzieła w których pojawiają się informacje o leśnictwie warte zauważenia: 1/ „Dykcjonariusz roślinny”, w którym zawarty jest „§. 3. Lasy, Budowa, Opał, Roboty różne z Drzew” oraz wskazówki do hodowli drzew rosnących w lasach. 2/ „Zwierząt domowych i dzikich ...” w którym opisuje rolę zwierząt dzikich w biocenozie leśnej oraz ich przydatności dla gospodarki leśnej i łowieckiej, a także zadania leśników i łowczych. Wskazuje też, że wiedza przyrodnicza i przykazania Boskie są fundamentem na którym należy budować gospodarkę narodową.

Słowa kluczowe: leśnictwo, historia leśnictwa, literatura leśna, łowiectwo, hodowla lasu

LESS KNOWN TIPS FROM FR. JAN KRZYSZTOF KLUK CONCERNING FORESTRY

Summary
The summary of Fr. Jan Krzysztof Kluk is the author of the first original Polish work  in the field of forestry – called „the first Polish forestry manual” („Plants needed...”, Tom II, Rodz. 176 to 430). There are two other works of his which contain information about forestry worth noting: 1/ „Plant Dictionary”, which contains „§. 3.  Forests, Construction, Fuel, Various Works of Trees” and tips for breeding trees growing in forests. 2/ „Pets and wild animals ...” in which he describes the role of wild animals in forest biocenosis and their suitability for forest and hunting management, as well as the tasks of foresters and hunters. It also points out that natural knowledge and divine commandments are the foundation on which to build a national economy.

Keywords: forestry, forestry history, forest literature, hunting, forest breeding

Artykuł do pobrania (pdf)